FAQ – REGULAMIN

I. DEFINICJE

1. „Sprzedawca”, „Sprzedający” – HELMADE.PL.

2. „Sklep”, „Strona” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej HELMADE.PL oraz na jej podstronach.

3. „Klient”, „Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.

4. „Polityka” – Polityka prywatności i polityka plików cookies.

5. „Serwis naprawczy” – usługi odpłatnej naprawy

6 „Cookie” – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Sklepu na dysku twardym komputera Użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Sklepu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

7. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, korzystania z usług Serwisu naprawczego, oraz tworzenia Konta Klienta.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 4. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.
 5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 6. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 7. Koszty dostawy towaru zakupionego w Sklepie, jeżeli nie wskazano inaczej, ponosi Kupujący.

III. TOWARY

 1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie są wytwarzane przez Sprzedającego lub na jego zlecenie oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający informuje Klienta, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę towaru mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.
 3. Pprzedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru jak i kształtu przedmiotu.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Płatność odbywa się drogą elektroniczną.
 4. W przypadku braku zapłaty za zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienie zostaje anulowane.
 5. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem płatności za zamówienie.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu, który może ulec wydłużeniu.
 2. Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta. Nie jest możliwy odbiór osobisty.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości dostawy zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy bez wad i uszkodzeń niezwłocznie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VII. WYMIANY TOWARU

 1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru, który został mu dostarczony pierwotnie w ramach zamówienia, w terminie 14 dni, na towar identyczny wolny od wad. Termin do wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca przesyła Klientowi nowy produkt, wolny od wad fabrycznych, zgodnie z czasem realizacji widocznym na karcie danego produktu w Sklepie, liczonym od dnia otrzymania od Klienta produktu wadliwego.
 3. Klient powinien odesłać wadliwą rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o prawie do wymiany. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wadliwej rzeczy.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 3. Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Zwrot towaru, co do którego została orzeczona niezasadność reklamacyjna, następuje na koszt Klienta, przesyłką kurierską z płatnością za przesyłkę zwrotną za pobraniem.

IX. SERWIS NAPRAWCZY

 1. Usługi Serwisu naprawczego świadczone są odpłatnie.
 2. Czas każdej naprawy rozpatrywany jest indywidualnie, o czym Klient jest informowany drogą e-mail. Standardowy czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 5 powyżej. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, Klient zostanie o tym poinformowany. Serwis zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach przedłużenie czasu naprawy.
 3. Koszty przesyłki po wykonaniu naprawy również ponosi Klient.
 4. W momencie odbioru przesyłki od Serwisu zawsze należy sprawdzić stan przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera. Jeżeli istnieje podejrzenie, że przesyłka została uszkodzona należy bezzwłocznie sprawdzić stan przesyłki, każda paczka powinna być dokładnie zaklejona taśmą zabezpieczającą. Jeżeli widać ślady przerwania taśmy, oznacza to, że przesyłka została uszkodzona lub była otwierana przez osoby nieupoważnione. Jeżeli zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu, należy wspólnie sporządzić odpowiedni protokół powstania szkody.
 5. Klientowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku umowy o usługę na zamówienie.
 6. Serwis zawsze jest upoważniony do odmowy wykonania naprawy bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku, kiedy Serwis nie posiada części zamiennych do wykonania takiej usługi.
 7. Jeżeli serwis dopatrzy się wad sugerujących własnoręczną ingerencję w naprawiany element, również może odmówić naprawy w ramach gwarancji 30 dniowej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, 1575).
 3. Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie dane przetwarzamy?

Rodzaj Twoich danych osobowych jakie przetwarzamy gdy kupujesz:

• Imię i nazwisko

• Dane adresowe

• Adres email

• Numer telefonu

• Informacje dotyczące płatności

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, podmiotom z grupy kapitałowej administratora, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, agencją reklamową).

Polityka COOKIES

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.