Regulamin

Regulamin

l. DEFINICJE

a. „Sprzedawca”, „Sprzedający” – HELMADE.PL.

b. „Sklep”, „Strona” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej HELMADE.PL oraz na jej podstronach.

c. „Klient”, „Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.

d. „Polityka” – Polityka prywatności i polityka plików cookies.

e. „Serwis naprawczy” – usługi odpłatnej naprawy.

f. „Cookie” – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Sklepu na dysku twardym komputera Użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Sklepu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

g. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nasze dane kontaktowe to: Event Partners Sp. z o. o., Al. Wojska Polskiego 14/10, 62-800 Kalisz, NIP: 618-215-32-89, KRS 0000625128, REGON 364787736. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych można się z nami skontaktować poprzez e-mail info@helmade.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, korzystania z usług Serwisu naprawczego, oraz tworzenia Konta Klienta.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

5. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

6. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

7. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

8. Koszty dostawy towaru zakupionego w Sklepie, jeżeli nie wskazano inaczej, ponosi Kupujący.

III. TOWARY

1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów, natomiast nie ma wpływu na odbiór zdjęć na wyświetlaczach Klienta.

2. Sprzedający informuje Klienta, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę towaru mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu. Oznacza to, że półprodukty mogą się nieznacznie różnić między sobą mimo, że są tego samego rodzaju.

3. Przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru jak i kształtu przedmiotu.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Płatność odbywa się drogą elektroniczną.

4. W przypadku braku zapłaty za zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienie zostaje anulowane.

5. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem płatności za zamówienie.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych w przypadku standardowego modelu. W przypadku zamówienia modyfikowanego produktu, czas jego dostawy może ulec wydłużeniu. W przypadku gdy zamówiony towar składany jest pod indywidualne zamówienie i rozmiar termin dostawy jest ustalany osobiście z klientem. W szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

2. Dostawa następuje przesyłką z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta. Nie jest możliwy odbiór osobisty. Czas realizacji oraz koszt dostawy zależny jest od gabarytów zamówionego towaru oraz miejsca zamieszkania. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po jego stronie wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką ponosi Klient.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości dostawy zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie wybranego przewoźnika zwłaszcza, jeśli będzie to inny przewoźnik niż proponowany przez Sprzedawcę. Kupujący odpowiada za brak dostarczenia mu towaru także w takich przypadkach jak np. błędnie podany adres.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą online, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.

3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy bez wad i uszkodzeń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

9. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

10. Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

VII. SERWIS NAPRAWCZY

1. Usługi Serwisu naprawczego świadczone są odpłatnie.

2. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego zgodnie z wytycznymi niniejszej sekcji Regulaminu.

3. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części zamiennych do okularów takich jak zauszniki czy fronty. W przypadku braku posiadania części zamiennych do danego modelu oraz braku możliwości ich ponownego wyprodukowania serwis może odmówić wykonania naprawy z ww. względu.

4. Czas każdej naprawy rozpatrywany jest indywidualnie.

5. Ryzyko uszkodzenia okularów w czasie transportu do Serwisu ponosi Klient. Okulary powinny być należycie zapakowane i zabezpieczone przed ewentualną szkodą.

6. Koszty przesyłki okularów do Serwisu celem dokonania odpłatnej naprawy ponosi Klient. W momencie odbioru przesyłki od Serwisu zawsze należy sprawdzić stan przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera.

7. Serwis zawsze jest upoważniony do odmowy wykonania naprawy bez podania przyczyny, zwłaszcza w przypadku, kiedy Serwis nie posiada części zamiennych do wykonania takiej usługi.

8. Gwarancji nie podlegają okulary które były przez ten czas źle eksploatowane, niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem. Instrukcja jest dostępna na Stronie w sekcji Regulaminy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, 1575).

3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

Chcielibyśmy poinformować Cię, że w trakcie korzystania z naszych usług na stronie www (tj. gdy zapisujesz się do naszego newslettera albo gdy robisz zakupy) zbieramy i przetwarzamy Twoja dane osobowe. W związku z tym informujemy Cię o Twoich prawach dot. danych osobowych.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trakcie korzystania z naszych usług na stronie www.helmade.pl (tj. gdy zapisujesz się do naszego newslettera i robisz zakupy) zbieramy i przetwarzamy Twoja dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych i jak można się z nami skontaktować?

Nasze dane kontaktowe to: Event Partners Sp. z o. o., Al. Wojska Polskiego 14/10, 62-800 Kalisz, NIP: 618-215-32-89, KRS 0000625128, REGON 364787736. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych można się z nami skontaktować poprzez e-mail info@helmade.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

Rodzaj Twoich danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, z jakich usług korzystasz. Jeżeli kupujesz przetwarzamy Twoje: imię i nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, informacje dotyczące płatności. Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera przetwarzamy Twój adres email. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, którą możesz odwołać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione: innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom z grupy kapitałowej administratora, na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

Jak długo przechowujemy Twoje dane i jakie prawa ci przysługują?

Twoje dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera albo rozwiązania umowy lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.

Polityka COOKIES

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika..